برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 The Ten Types of Innovation - An approach for business model innovation
1394-12-02 08:30-11:30
Allameh Amini Hall, University of Tehran 15
1,000,000 ریال
4 Prof. Dr.Utz Dornberger
2 policy making for Business Environment Improvement
1394-12-01 13:30-15:30
Allameh Amini Hall, University of Tehran 35
1,000,000 ریال
0 Prof. Dr Thomas Andersson