برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-11-11
2,500,000 ریال
پس از تاریخ 1394-11-11
3,500,000 ریال
2
تا تاریخ 777-01-0-1224
1,800,000 ریال
پس از تاریخ 777-01-0-1224
2,500,000 ریال
3
1,450,000 ریال
4
900,000 ریال
5
900,000 ریال
6
0 ریال
7
500,000 ریال
8
900,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.