تمدید تاریخ ارسال چکیدة مقالات
1394-09-18
تمدید تاریخ ارسال چکیدة مقالات

نظر به درخواست تعدادی زیادی از نویسندگان محترم مقالات مبنی بر تمدید تاریخ ارسال چکیدة مقالات، باستحضار می­ رساند ارسال چکیده تا تاریخ 26 آذر 1394 تمدید شده است. تغییر سایر تاریخ های مهم در قسمت ذیربط سایت کنفرانس آمده است.