اعضای کمیته اجرایی کنفرانس:

 1.  دکتر محمد حسن مبارکی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران -دبیر کمیته  اجرایی کنفرانس
 2.  مهندس مددی، مدیر اجرایی کنفرانس
 3.  دکتر بابک ضیاء، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  
 4.  سوده قوامی، مدیر روابط عمومی دانشکده کارآفرینی 

                                               

اعضای واحد تشریفات و بین الملل:

 1. دکتر بابک ضیاء، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 2. دکتر محمد نقوی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 3. ندا شهمیری، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 4. مجری و اعضای گروه مترجمان


اعضای واحد روابط عمومی و ستاد خبری:

 1. سوده قوامی، مدیر روابط عمومی دانشکده کارآفرینی 
 2. وحید فتحی نژاد، کارشناس روابط عمومی دانشکده کارآفرینی 


اعضای کمیته اداری و مالی:

 1. اسفند بزرگی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 2. حامد ناصحی پور، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


اعضای دبیرخانه کنفرانس و جشنواره رهبران کارآفرین: 

 1. مهندس مددی، مدیر اجرایی کنفرانس
 2. عاطفه علی محمدی، مسئول دبیرخانه کنفرانس
 3. خانم فاطمه نوربخش، کارشناس دبیرخانه کنفرانس

اعضای کمیته بازرگانی:
 1. مهندس محمد قنبری، مدیر کمیته بازرگانی و مسئول ارتباط با کارآفرینان و صنایع