1. دکتر محمد رضا زالی، دانشگاه تهران    
 2. دکتر جهانگیر یدالهی فارسی، دانشگاه تهران
 3. دکتر محمدعلی مرادی، دانشگاه تهران
 4. دکتر بابک ضیاء، دانشگاه تهران
 5. دکتر بهروز زارعی، دانشگاه تهران
 6. دکتر کامبیز طالبی، دانشگاه تهران
 7. دکتر نظام الدین فقیه، دانشگاه شیراز    
 8. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، دانشگاه تهران
 9. دکتر علی رضائیان، دانشگاه شهید بهشتی
 10. پروفسور پیرو فرمیکا، آکادمی بین المللی کارآفرینی، ایتالیا
 11. دکتر اسدالله کردنائیج، دانشگاه تربیت مدرس
 12. دکتر علی دیواندری، دانشگاه تهران
 13. دکتر علی مبینی دهکردی، دانشگاه تهران
 14. دکتر سید مصطفی رضوی، دانشگاه تهران
 15. دکتر کمیل طیبی، دانشگاه اصفهان
 16. دکتر محمود احمدپور داریانی، دانشگاه تهران
 17. پروفسور پاول رینولدز، پدر علم کارآفرینی نوین
 18. دکتر سید رضا حجازی، دانشگاه تهران
 19. دکتر مهرداد مدهوشی، دانشگاه مازندران
 20. دکتر قنبر محمدی الیاسی، دانشگاه تهران
 21. دکتر افسانه باقری، دانشگاه تهران
 22. دکتر علی فیض بخش، دانشگاه صنعتی شریف
 23. دکتر ابوالقاسم مهدوی فرده، دانشگاه تهران
 24. دکتر عباس عرب مازار، دانشگاه شهید بهشتی
 25. دکتر عباس شاکری، دانشگاه علامه طباطبایی
 26. دکتر مهران رضوی، دانشگاه تهران
 27. دکتر ابوالقاسم عربیون، دانشگاه تهران
 28. دکتر نرگس ایمانی پور، دانشگاه تهران
 29. دکتر زهرا آراستی، دانشگاه تهران
 30. دکتر علی داوری، دانشگاه تهران
 31.  پروفسور دیوید کربی، دانشگاه بریتانیایی مصر
 32. دکتر آلیستار اندرسون، دانشگاه روبرت گوردن، بریتانیا